Νέα Πυροσβεστική διάταξη – Άρθρο 14: «Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας».

Με τη συγκεκριμένη διάταξη καθορίζεται η διαδικασία οργάνωσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται ή διακινούνται σε αυτές. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο ήρθε να βελτιώσει το προηγούμενο με τη φετινή αλλαγή του στις 12 Σεπτεμβρίου.

Αλλαγή της νέας διάταξης: «Οι νέες εφαρμογές της από τους ιδιοκτήτες – εκμεταλλευτές των επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων στη χώρα μας».

Το στοιχείο που προστίθεται στην καινούργια διάταξη όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 1 είναι η επέκταση της επιβολής συγκρότησης ομάδων πυροπροστασίας σε περισσότερες επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις.

Περιγράφεται ο τρόπος συγκρότησης των ομάδων, αναφέρεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μελών ομάδας και η υλοποίησή της σε περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης με κυλιόμενο ωράριο (βάρδιες). Επιπροσθέτως υπάρχουν και άλλα κριτήρια συγκρότησης, όπως  το μέγεθος των κτιριακών υποδομών, καθώς και οι κινδύνοι έναρξης και επέκτασης της πυρκαγιάς, ο εγκλωβισμός των ατόμων, κλπ.

Όρος «Αρχηγός» και «Υπαρχηγός» της Ομάδας Πυροπροστασίας: Τα καθήκοντα αυτών και των μελών της ομάδας.

Ως «Αρχηγός», ορίζεται ένας εκ των υπαλλήλων της επιχείρησης – εγκατάστασης από τον υπεύθυνο της, ως επικεφαλής, όντας ο πλέον κατάλληλος, ο οποίος μπορεί να είναι αφυπηρετήσας βαθμοφόρος του Π.Σ. ή Τεχνικός Ασφαλείας, ή Χημικός ή Μηχανικός, κλπ. Αυτός είναι υπεύθυνος να ορίσει τα μέλη της ομάδας πυροπροστασίας φυσικά με την έγκριση του υπευθύνου της επιχείρησης – εγκατάστασης.

Τα καθήκοντά του («Αρχηγού»), είναι η υποβολή προτάσεων αναβάθμισης και ενίσχυσης του επιπέδου της πυροπροστασίας της επιχείρησης, διατήρηση φακέλου πυροπροστασίας σχετικό με τα καθήκοντά του, σχεδίαση, πραγματοποίηση ασκήσεων, ανάρτηση πίνακα με τη σύνθεση της Ομάδας. Εν κατακλείδι, ο ορισμός του αναπληρωτή του (Υπαρχηγού, δηλαδή αυτού που θα τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας του).

Τα καθήκοντα των μελών της ομάδας πυροπροστασίας είναι η εκτέλεση των εντολών του «Αρχηγού και Υπαρχηγού» σε περίπτωση πυρκαγιάς και η υποστήριξη του έργου της Ομάδας, η συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις και ασκήσεις, η εξάσκηση στα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας της επιχείρησης,  η αναγνώριση του τομέα ευθύνης τους και τους επικίνδυνους χώρους.

Θεματολογία της βασικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης του προσωπικού και της Ομάδας – Συμπληρωματικές εκπαιδεύσεις και ασκήσεις.

 Στο (άρθρ. 4) αναφέρεται ότι η βασική εκπαίδευση και ενημέρωση της Ομάδας πυροπροστασίας έχει χρονική διάρκεια δύο (2) ώρες και πραγματοποιείται από την οικία Πυροσβεστική Αρχή σε χρόνο κατά προτίμηση τους μήνες μεταξύ  Οκτωβρίου και Μαΐου, εκτός  της αντιπυρικής περιόδου του καλοκαιριού. Η θεματολογία σχετίζεται με την πρόληψη πυρκαγιών, την τεχνική αντιμετώπισής τους, την χρήση των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας της επιχείρησης – εγκατάστασης, τη σήμανση του συναγερμού και την εκκένωση του χώρου.

Οι συμπληρωματικές εκπαιδεύσεις (άρθ. 5), πέραν της βασικής, πραγματοποιούνται με ευθύνη της επιχείρησης κατόπιν κατάλληλου σχεδιασμού από τον «Αρχηγό» της Ομάδας Πυροπροστασίας ο οποίος έχει αυξημένες υποχρεώσεις και πρέπει να είναι σωστά εκπαιδευμένος και πλήρως καταρτισμένος ώστε να φέρει με επιτυχία σε πέρας το έργο του.