Είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησής μου στα θέματα της πυρασφάλειας και πυροπροστασίας;

Σύμφωνα με την 14η Πυροσβεστική Διάταξη στο άρθρο 3 παρ. 1 και 2 αναφέρονται τα ακόλουθα:

«1. Επιπροσθέτως των οριζομένων στις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας, επιβάλλεται η συγκρότηση Ομάδας Πυροπροστασίας σε εκείνες τις επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις, που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, την υπόδειξη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, ή κατ’ απαίτηση του ιδιοκτήτη − εκμεταλλευτή αυτών, προβλέπεται ή εγκαθίσταται: α. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, ή/και β. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (καταιονισμού ύδατος με περισσότερες από έξι (6) κεφαλές καταιονητήρων ή/και ολικής κατάκλυσης).
2. Στην Ομάδα Πυροπροστασίας συμμετέχουν τέσσερα (4) ή περισσότερα άτομα. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης Ομάδας Πυροπροστασίας λόγω μη επαρκούς αριθμού απασχολούμενου προσωπικού, η βασική εκπαίδευση και ενημέρωση αυτού, πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας.»

Σύμφωνα με ποιο νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να εκπαιδεύεται το προσωπικό των επιχειρήσεων στα θέματα της πυρασφάλειας και της πυροπροστασίας;

Η εκπαίδευση του προσωπικού πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την 14 Πυροσβεστική Διάταξη στις περιπτώσεις που αυτή αναφέρει στο άρθρο 3. (ανατρέξτε στην ενότητα «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ»)

Τι προβλέπεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και πως αυτό υλοποιείται;

Στο άρθρο 4 και 5 της 14 Πυροσβεστικής Διάταξης αναφέρεται χαρακτηριστικά το πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργαζομένων στην Ομάδα Πυροπροστασίας και πως αυτό χωρίζεται σε δύο μέρη:
Α. Στη Βασική εκπαίδευση – ενημέρωση της Ομάδας και
Β. Στις Συμπληρωματικές και ειδικές εκπαιδεύσεις – ενημερώσεις και ασκήσεις

Το ινστιτούτο μας στα πλαίσια της ανωτέρω διάταξης, εφαρμόζει ένα σύστημα που χωρίζει την εκπαίδευση σε τρία μέρη:

Α. Το θεωρητικό μέρος, όπου σε αυτό γίνεται με διαλογικό τρόπο η επεξήγηση της θεωρίας των πυρκαγιών, οι τρόποι γέννησής τους, οι τρόποι κατάσβεσης, τα προληπτικά μέτρα εφαρμογής τους, κλπ. Επίσης στο θεωρητικό μέρος αναπτύσσονται τρόποι διάσωσης και διαφυγής από την εγκατάσταση σε περίπτωση μεγάλου περιστατικού πυρκαγιάς και διδάσκονται και τρόποι εκκένωσης του κτιρίου μέσα από μια ειδική ενότητα που αφορά  «ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟ – ΔΙΑΣΩΣΗ – ΔΙΑΦΥΓΗ – ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ». Τέλος αναπτύσσονται διάφορα πιθανά σενάρια πυρκαγιών, προσαρμοσμένα στις αντίστοιχες κτιριακές εγκαταστάσεις.
Β. Παρακολούθηση ΒΙΝΤΕΟ. Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν διάφορα βίντεο, ώστε με εικόνα και ήχο να μπορέσουν καλύτερα να κατανοήσουν αυτά που προηγήθηκαν στο θεωρητικό μέρος.
Γ. Η εκπαίδευση τους ολοκληρώνεται με το μέρος της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, όπου οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται στην χρήση φορητού πυροσβεστήρα σε προσομοιωτή πυρκαγιάς, πραγματοποιούν εικονική εκκένωση της εγκατάστασης και εκπαιδεύονται τη χρήση των εργαλείων στους Σταθμούς Εργαλείων (εφόσον υπάρχουν) καθώς και στην χρήση Πυροσβεστικής Φωλιάς (εφόσον αυτό είναι δυνατό).

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπαίδευση που παρέχεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε επίπεδο «ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΑΙΔΕΥΣΗΣ» δεν περιλαμβάνει βίντεο και πρακτική άσκηση. Επίσης στις συμπληρωματικές εκπαιδεύσεις το Ινστιτούτο μας εξειδικεύει αυτές ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας της Επιχείρησης.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει πρακτική άσκηση;

Η εκπαίδευση που παρέχει το Ινστιτούτο μας περιλαμβάνει πρακτική άσκηση στα ακόλουθα αντικείμενα:

ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΜΟΙΟΤΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Η συγκεκριμένη πρακτική άσκηση περιλαμβάνει την κατάσβεση πραγματικής πυρκαγιάς σε προσομοιωτή πυρκαγιάς υγρών καυσίμων, σε ανοικτό ελεγχόμενο υπαίθριο χώρο, με την χρήση φορητών πυροσβεστήρων. Στόχος της συγκεκριμένης πρακτικής άσκησης είναι οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν να χρησιμοποιούν τους πυροσβεστήρες σωστά, αποτελεσματικά και σύντομα ώστε να είναι σε θέση να καταστείλουν οποιαδήποτε πυρκαγιά κατά την δημιουργία της.

ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Η πρακτική αυτή περιλαμβάνει την ενεργοποίηση του ανωτέρω συστήματος σε ανοικτό υπαίθριο χώρο με την χρήση του εξοπλισμού που περιλαμβάνουν οι πυροσβεστικές φωλιές του δικτύου. Στόχος της συγκεκριμένης πρακτικής άσκησης είναι οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν να χρησιμοποιούν τις πυροσβεστικές φωλιές σωστά και αποτελεσματικά ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς να μπορέσουν να περιορίσουν την πυρκαγιά σε όσο το δυνατόν μικρότερο χώρο.

ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Στη συγκεκριμένη άσκηση οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν και μαθαίνουν την χρήση όλων των εργαλείων που υπάρχουν μέσα στους πυροσβεστικούς σταθμούς, με σκοπό την μέγιστη αξιοποίησή τους την στιγμή της πυρκαγιάς. Επίσης εκπαιδεύονται και στη χρήση ατομικών προσωπίδων ή αναπνευστικών συσκευών, όπου αυτές υπάρχουν.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Στη συγκεκριμένη άσκηση λαμβάνουν μέρος οι εκπαιδευόμενοι και εξασκούνται στην εκκένωση της εγκατάστασης (ανάλογα με το σημείο που βρίσκεται ο καθένας) και στη συνέχεια συγκεντρώνονται όλοι στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, ενώ ακολουθεί καταμέτρησή τους ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εγκλωβισμένος συνάδελφός τους (σενάριο εικονικής πυρκαγιάς). Στη συνέχεια εξασκούνται στην καθοδήγηση των Πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο της πυρκαγιάς.quat.

Χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης;

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της 14 Πυροσβεστικής Διάταξης η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν χορηγεί Βεβαίωση Παρακολούθησης, αλλά ούτε Πιστοποιητικό Παρακολούθησης της παρεχόμενης 2ωρης εκπαίδευσης – ενημέρωσης.

Το Ινστιτούτο μας σε κάθε εκπαιδευόμενο χορηγεί Βεβαίωση Παρακολούθησης της εκπαίδευσης και έχει την δυνατότητα να χορηγήσει Πιστοποιητικό σε κάθε εκπαιδευόμενο, κατόπιν σχετικών επιτυχών έγγραφων εξετάσεων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών (multiple choice).

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης «Εταιρικής Βεβαίωσης» για την οργάνωση και την υλοποίηση της εκπαίδευσης της Ομάδας Πυροπροστασίας της Επιχείρησης.

Πως αποδεικνύεται η εκπαίδευση του προσωπικού;

Με την χορήγηση ατομικών και εταιρικών βεβαιώσεων παρακολούθησης της εκπαίδευσης. Επιπλέον το Ινστιτούτο μας μετά την υλοποίηση της βασικής εκπαίδευσης χορηγεί στην Εταιρία «ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΕΩΝ» της Ομάδας Πυροπροστασίας, ώστε να τηρείται το αρχείο των εκπαιδεύσεων και ασκήσεων που πραγματοποιεί η Επιχείρηση.

Πρέπει να διοργανώνονται ασκήσεις εκκένωσης και εάν ναι κάθε πότε;

Στην παρ. 3 του άρθρου 5 της 14 Πυροσβεστικής Διάταξης αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«3. Οι ασκήσεις, διενεργούνται κατόπιν κατάλληλου σχεδιασμού από τον Αρχηγό της Ομάδας Πυροπροστασίας ανά τρίμηνο ανάλογα με την επικινδυνότητα της επιχείρησης − εγκατάστασης και περιλαμβάνουν, ιδίως, τα ακόλουθα αντικείμενα:
α. Κατάσβεση ελεγχόμενης πυρκαγιάς, σε χρόνο εκτός της αντιπυρικής περιόδου, σε κατάλληλο υπαίθριο χώρο με ταυτόχρονη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας και εφόσον οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες παρέχουν σχετική ασφάλεια.
β. Έγκαιρη και επαρκής ενεργοποίηση συναγερμού και κινητοποίηση Ομάδας Πυροπροστασίας.
γ. Έκτακτοι συναγερμοί και εκκενώσεις για τη δοκιμασία του επιπέδου διατήρησης της ετοιμότητας του προσωπικού της επιχείρησης − εγκατάστασης.»

Επομένως είναι υποχρεωτικές οι ασκήσεις και θα πρέπει να διενεργούνται ανά τρίμηνο. (Το Ινστιτούτο μας αναλαμβάνει την οργάνωση και υλοποίηση τέτοιων ασκήσεων σε συνεργασία με τον Αρχηγό της Ομάδας και τον Ιδιοκτήτη – Εκμεταλλευτή της Επιχείρησης)

Τι εξοπλισμός απαιτείται για την εκπαίδευση του προσωπικού;

Δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός από την πλευρά της επιχείρησης καθώς όλος ο εξοπλισμός (εκπαιδευτικός και πρακτικός) διατίθενται από το Ινστιτούτο μας. Το μόνο που πρέπει να εξασφαλιστεί είναι ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί η θεωρία (αίθουσα διδασκαλίας)  και ο χώρος της πρακτικής άσκησης, ο οποίος πρέπει να είναι υπαίθριος ή ημιυπαίθριος έκτασης 30περίπου τετραγωνικών μέτρων.

Μπορεί η εκπαίδευση να υλοποιηθεί με επιδότηση μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ;

Όλα μας τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ, καθ’ ότι οι εκπαιδευτές του Ινστιτούτου μας είναι Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές από τον ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα από τα Προγράμματα «ΛΑΕΚ».

Πόση είναι η διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης για την Ομάδα Πυροπροστασίας;

Και σε αυτόν τον τομέα το Ινστιτούτο μας πρωτοπορεί. Με την φιλοσοφία ότι «όλες οι Επιχειρήσεις δεν είναι ίδιες» η βασική εκπαίδευση «ΑΡΧΙΚΗ – ΕΠΙΠΕΔΟ 1» διαρκεί ανάλογα με το είδος της επιχείρησης. Κυμαίνεται δε, από 5 έως 8 ώρες η οποίες μπορούν να υλοποιηθούν και σε δύο (2) ημέρες των τεσσάρων (4)ωρών.

Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, με τον τρόπο που πραγματοποιείται η βασική εκπαίδευση (διαλογική συζήτηση, προβολή βίντεο, πρακτική άσκηση) η επανεκπαίδευση του προσωπικού (refresh) διαρκεί τον μισό περίπου χρόνο και κυμαίνεται από 3 έως 4 ώρες.