Η εκπαιδευτική ενότητα αυτή, αφορά τον δεύτερο «κρίκο» της αλυσίδας του διαδικτυακού προγράμματος «Δασικές Πυρκαγιές στο Ελλαδικό Χώρο» με στόχο να αναδείξει τους επιχειρησιακούς τρόπους επέμβασης καθώς και την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων που επιχειρούν σε μια δασική πυρκαγιά όπως, οχήματα, αεροσκάφη, σκαπτικά μηχανήματα, κλπ. καθώς και την επιχειρησιακή δράση τους. Αναλύονται όλα τα είδη των μέσων και πως αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται ορθά, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αποδοτικότητά τους με στόχο  την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται:

 • Τρόποι επέμβασης στις δασικές πυρκαγιές
  • Άμεση προσβολή (πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα) 
  • Έμμεση προσβολή (πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα)
 • Μέσα επέμβασης
  • Είδος και τύπος πυροσβεστικών οχημάτων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε τύπου. Αποτελεσματική εμπλοκή τους κατά περίπτωση και προτεινόμενη χρήση.
  • Πυροσβεστικές εγκαταστάσεις προσβολής
   • Είδη και χρήση τους
   • Τρόποι ανάπτυξης
   • Διαχείριση και αξιοποίηση νερού
  • Σκαπτικά μηχανήματα- μηχανήματα έργου
   • Τα είδη των μηχανημάτων και η χρήση τους, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
   • Επιχειρησιακή αξιοποίησή τους
  • Βοηθητικά οχήματα
   • Είδη και αξιοποίηση αυτών
 • Ασφάλεια του προσωπικού στις δασικές πυρκαγιές
  • Μέσα ατομικής προστασίας
  • Συνθήκες εγκλωβισμού, επικίνδυνες καταστάσεις και τρόποι διαφυγής
  • Καταφύγιο πυρκαγιάς: συνθήκες εφαρμογής του
  • Ασφάλεια χειριστών βαρέων σκαπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργου
 • Μελέτη περίπτωσης
 • VIDEO

 

Χρονική διάρκεια  5 ώρες