Αποτελεί τον πρώτο «κρίκο» της αλυσίδας του διαδικτυακού προγράμματος «Δασικές Πυρκαγιές στο Ελλαδικό Χώρο» με στόχο  να αναδείξει τα σημαντικά σημεία, πάνω στα οποία στηρίζεται η έναρξη και η εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών, ανάλογα με τις κατά περίπτωση παραμέτρους που επικρατούν, τόσο σε βιοτικούς, όσο και σε αβιοτικούς παράγοντες (είδος βλάστησης, τοπογραφία σημείου έναρξης, διεύθυνση και ένταση ανέμου, κλπ). Αναπτύσσονται και επεξηγούνται αναλυτικά, έννοιες που αρχικά φαίνονται γνωστές, όμως παίζουν ιδιαίτερη σημασία στην ένταση και την  εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών. Οι έννοιες αυτές είναι οι ακόλουθες:

 • Τι είναι δάσος και δασική έκταση
  • Δομή του δάσους
  • Ζώνες δασικής βλάστησης
 • Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά συμπεριφοράς μιας δασικής πυρκαγιάς (σχέση πυρκαγιάς –είδους βλάστησης- μετεωρολογικών συνθηκών)
  • Η ταχύτητα εξάπλωση της πυρκαγιάς
  • Η ένταση της πυρκαγιάς 
  • Μήκος φλόγας 
  • Ύψος φλόγας
 • Η μετάδοση (εξάπλωση) της πυρκαγιάς
  • Ακτινοβολία
  • Επαγωγή
  • Μεταφερόμενα υλικά (καύτρες , κορμοί) 
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την διάδοση και την συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών 
  • Καύσιμη ύλη :
   • Είδος και τύπος βλάστησης 
   • Ζώντα και «νεκρή» βιομάζα
   • Πυκνότητα
  • Κλιματολογικές συνθήκες :
   • Θερμοκρασία
   • Υγρασία ανέμου – καύσιμης ύλης
   • Διεύθυνση και ένταση ανέμου
  • Τοπογραφικοί παράγοντες :
   • Χαράδρα
   • Ανωφέρεια – κατωφέρεια
   • Κορυφογραμμή
   • Πεδιάδα
  • Συνδυασμός κλιματολογικών συνθηκών και τοπογραφικών παραγόντων:
   • Πυρκαγιά σε χαράδρα, ανάλογα της διεύθυνσης και έντασης του ανέμου
   • Πυρκαγιά σε κορυφογραμμή, συνδυαστικά με την διεύθυνση, την ένταση του ανέμου και την κατωφέρεια της πλαγιάς
 • Διαχείριση δασικών πυρκαγιών
 • Πρόληψη δασικών πυρκαγιών
  • Αναγγελία πυρκαγιάς
  • Κατεύθυνση πυροσβεστικών δυνάμεων και κατάδειξη τοποθεσίας με την χρήση χάρτη , πυξίδας και συντεταγμένων.
  • Δείκτης επικινδυνότητας
 • Κατηγορίες (τύποι) δασικών πυρκαγιών,
  • Ανάλογα με την θέση:
   • Πυρκαγιές εδάφους ή υπόγειες 
   • Πυρκαγιές επιφάνειας ή έρπουσες
   • Πυρκαγιές κόμης ή επικόρυφες 
   • Σαρωτικές πυρκαγιές 
  • Ανάλογα με την ένταση του ανέμου 
   • Καθοδηγούμενες από τον άνεμο
   • Κυριαρχούμενες από θερμή επαγωγική στήλη 
 • Μελέτη περίπτωσης.  
 • VIDEO

 

 •  

Χρονική διάρκεια 9 ωρών, 1α: 4ώρες και 1β: 5ώρες