Εκπαιδευτικά προγράμματα

H  "Συνταγή της επιτυχίας" των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας είναι η μεθοδολογία που ακολουθούμε στον σχεδιασμό τους, που στηρίζεται σε πέντε βασικές αρχές, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω και φαίνονται στο  σχήμα (Συστηματική Προσέγγιση της Εκπαίδευσης)...

1η Αρχή: Το Προφίλ των Εκπαιδευμένων
Για τον ακριβή καθορισμό και την επίτευξη του στόχου του εκπαιδευτικού προγράμματος γίνεται διερευνητική συνάντηση του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης της εταιρίας μας με τον υπεύθυνο της ενδιαφερόμενης εταιρείας , ώστε να να ενημερωθεί για το επίπεδο, των γνώσεων, τις ανάγκες, τη σύνθεση των εκπαιδευμένων καθώς και για τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
Στην συνέχεια, και κατόπιν επεξεργασίας των πληροφοριών, προκύπτουν οι πραγματικές ανάγκες εκπαίδευσης των εργαζομένων της επιχείρησης.

2η Αρχή: Μελέτη - Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Ακολουθεί η μελέτη και ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος βάσει των αποτελεσμάτων της 1ης Αρχής. Όλες οι θεματικές ενότητες που θα χρησιμοποιηθούν  και θα αποτελέσουν το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι σχεδιασμένες ώστε να μεταβάλλονται ανάλογα με τις απαιτήσεις των υποψηφίων εκπαιδευόμενων.

3η Αρχή: Καθορισμός Υλικών, Μέσων και Τρόπου Εκπαίδευσης
Στο στάδιο αυτό επιλέγονται τα υλικά, μέσα και ο τρόπος διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν για τη συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευομένων. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνονται με σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές όπως: εισήγηση, ερωτήσεις - απαντήσεις, επίδειξη μέσω φωτογραφιών και video, μελέτη περίπτωσης, συζήτηση μέσω παρουσιάσεων Η/Υ, Projectors και επιπλέον εντύπου υλικού.

4η Αρχή: Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Αφού έχει συμφωνηθεί και επιβεβαιωθεί το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος ακολουθεί η υλοποίηση των θεωρητικών και πρακτικών ενοτήτων.

5η Αρχή: Αξιολόγηση
Τελειώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ακολουθεί το σημαντικό στάδιο της αξιολόγησης του εκπαιδευτή, του έντυπου υλικού, των χώρων διεξαγωγής κλπ. γεγονός που δίνει την δυνατότητα ανάδειξης νέων αναγκών και βελτιώσεων από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τους εκπαιδευόμενους.